PRZERWA URLOPOWA W DNIACH 24 LIPCA DO 7 SIERPNIA 2017r. Rozwiń

UWAGA UWAGA UWAGA !!!!
Przerwa w pracy sklepu ! W dniach 24lipca - 7 sierpnia 2017. Wszystkie zamówienia złożone w tych dniach zostana wysłane 8 sierpnia 2017 r.

ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

Albumy fotograficzne, albumy na zdjęcia

Strona główna Stary Regulamin

Stary Regulamin

Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 
DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – STYL Monika Hudaś z siedzibą w 21-100 Lubartów ul. 3-go maja 24e/14, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 713-141-54-90, REGON 061375959 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez   Urząd Miasta 21-100 Lubartów     ul. Jana Pawła II 12,  który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. 
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: albumstyl.pl 
3. Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług. 
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy. 
5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług. 
6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług. 
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu. 
8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów. 
9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. 
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. 
1. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4. 
2. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon)  z wykorzystaniem przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
3. W celu prawidłowego wykonania Umowy Nabywca zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych oraz aktualnych danych wskazanych w formularzach o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień  Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. 

4. Logo Sklepu, Materiały oraz inne niż Materiały składniki Sklepu (w tym elementy graficzne Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) podlega ochronie w zakresie praw autorskich oraz własności przemysłowej.
5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie. 
REJESTRACJA W SKLEPIE
      1.  Założenie konta w sklepie nie jest obowiązkowe. Możesz zawierać umowę jako gość, szczególnie jeżeli jednorazowo składasz zamówienie i nie planujesz dalszych zakupów w naszym sklepie. Zachęcamy jednak do rejestracji     konta w albumstyl.pl  
      2.  W celu rejestracji w Sklepie Nabywca powinien:
        a)  zalogować się w Sklepie za pomocą loginu i hasła , z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz 
        b)  zaakceptować Regulamin.
      3.  W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest     umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
      4.  Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
      5.  W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
      6.  Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach    swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. 
2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy segregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka. 
3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia: 
a. adresu dostawy, 
b. sposobu dostawy, 
c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę. 
4. Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w niniejszej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a)  Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. 
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę. 
6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. 
7. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie wystawiana jest faktura VAT lub paragon w formacie PDF i wysyłana na e-mail podany podczas rejestracji. Na życzenie wystawiamy papierową wersję tych dokumentów. 

ZAPŁATA CENY
1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz  gotówki przy odbiorze przesyłki czyli za pobraniem, gotówką przy odbiorze osobistym. 
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie. 
3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę. 

DOSTAWA
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. 
2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. 
3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób. W takim przypadku Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w sposób i na zasadach określonych w sekcji Odstąpienia od Umowy i jej wypowiedzenie. Zwrot rzeczy następuje w takim przypadku na koszt Sprzedawcy.
4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 W przypadku towarów uszkodzonych podczas transportu zaleca się sporządzenie protokołu  szkodowego podpisanego przez dostawcę i odbiorcę przesyłki. 
5. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy Sprzedawca umożliwi Nabywcy odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi mogą być  przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych  zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Nabywcę w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę lub  w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne. 
2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych. 
5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. 
2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Przy składaniu reklamacji zaleca się podanie:
a. imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail Nabywcy, 
b. daty zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
c. przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, 
d. wszelkich okoliczności uzasadniające reklamację,. 
3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji i zwrotu reklamowanego towaru.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany według swojego wyboru drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE
1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. 
2. Prawo odstąpienia, o którym powyżej  nie dotyczy produktów nietypowych wykonanych wyłącznie na zlecenie Kupującego, posiadających indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego. 
3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca. 
4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty. 
5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe: 
a. gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1, 
b. po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych, 
c. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, 
d. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
e. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
f. w przypadku dostarczania prasy, 
g. w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych. 
6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia. 
PRZERWY TECHNICZNE

1. Przerwy w dostępie do Sklepu mogą być spowodowane  jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 
2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu. 
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także w przypadku konsumentów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 


ZWROTY I REKLAMACJE
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w tym  przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
wad fabrycznych,
niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
2.  W takim przypadku Klient kontaktuje się ze Sklepem przez e-mail lub telefonicznie, informując o potrzebie reklamacji. Sklep uzgadnia czas odbioru towaru i wypisuje list przewozowy w firmie kurierskiej. Kurier odbiera paczkę i dostarcza do Usługodawcy na koszt Sklepu.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji i przesyłki z reklamowanym towarem.
4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru),  Nabywca ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy. Nabywca może także zaakceptować inny towar lub usługę zaoferowaną mu przez Sklep.
 
Zwroty

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. 
2. Zwracany towar powinien zostać odesłany na nasz adres magazynu 21-100 Lubartów,       ul. J. Słowackiego 21
3. Prawo odstąpienia, o którym powyżej  nie dotyczy produktów nietypowych wykonanych wyłącznie na zlecenie Kupującego, posiadających indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego. 
4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca. 
5. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty. 
6. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe: 
a. gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1, 
b. po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych, 
c. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym, 
d. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
e. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
f. w przypadku dostarczania prasy, 
g. w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.